Privacy beleid

MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L., hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en mogelijkheden u in dit verband heeft. Zie ook ons Cookiebeleid waarin het gebruik van cookies en andere webtraceermiddelen op onze website wordt uitgelegd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. met N.I.F. B-53623534, gevestigd te C/ PINTOR APARICIO Nº 35, 2º DRCH, C.P- 03003- ALICANTE met telefoonnummer +34 965-92.90.13 en e-mail: vicenbueno@martinezterceroasesores.es is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond hiervan garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijke behandeling van deze gegevens, in overeenstemming met de voorschriften van de EUROPESE VERORDENING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING (EU) 679/2016, alsook met alle andere toepasselijke regelgeving.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Bij MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. gebruiken wij uw gegevens voor zover toegestaan door de AVG, alsmede door de geldende regelgeving. In ieder geval worden de gegevens verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en worden zij in geen geval verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Meer bepaald zullen de volgende behandelingen worden uitgevoerd:

 • Om uw vragen, verzoeken of petities te beantwoorden.
 • Het beheren van de contractuele relatie en het verlenen van de door de cliënt aangevraagde consultatiediensten.
 • Het beheren van uw telefoongesprekken.
 • Betalingsbewijzen uitschrijven voor de geleverde diensten ten voordele van de clië
 • Voor de correcte uitvoering van de aangevraagde dienst worden de noodzakelijke persoonsgegevens van de cliënt gebruikt om de evolutie van de cliënt tijdens de dienstverlening te kunnen volgen.
 • Het verrichten van alle administratieve, fiscale en boekhoudkundige procedures die nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Nakoming van onze wettelijke verplichtingen.
 • Om onze diensten en communicatie met u te analyseren en te verbeteren.
 • Toezicht houden en evalueren van de nakoming van ons beleid en onze normen.
 • De verzending van informatie en commerciële prospectie met alle middelen beheren in geval van uitdrukkelijke toestemming.

 

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De legitimering van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren is ten allen tijde in overeenstemming met de voorschriften van artikel 6 van de AVG, alsmede artikel 8 van de Grondwet 3/2018. In gevallen waarin de legitimatie voor het hoofddoel van het gegevensgebruik niet in een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen te vinden is, zal de betrokkene toestemming voor de verwerking worden gevraagd.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het verlenen van de dienstverlening of zolang de betrokkene zijn toestemming niet intrekt. Vervolgens zullen de gegevens worden gewist volgens de voorschriften van de regelgeving inzake gegevensbescherming, hetgeen inhoudt dat zij worden afgeschermd en alleen beschikbaar zijn op verzoek van rechters en rechtbanken, de Ombudsman, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsdiensten gedurende de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kunnen ontstaan; na afloop van deze termijn zullen zij volledig worden gewist.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij informeren u hierbij over het feit dat de verstrekte gegevens zullen worden meegedeeld aan de verschillende leveranciers van producten en diensten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aangevraagde behandeling. Onze dienstverleners zijn verplicht de verstrekte gegevens uitsluitend en alleen te gebruiken voor de uitvoering van de betreffende dienst. De persoonsgegevens die door MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. worden verwerkt om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, kunnen deze worden doorgegeven aan de volgende ontvangers, afhankelijk van de legitieme basis van de communicatie:

 • De overheidsdiensten in de bij wet bepaalde gevallen.
 • De Staatsveiligheidstroepen en Korpsen.
 • Banken en financiële instellingen voor de inning van uitbestede diensten.
 • Openbare registers van solvabiliteit van activa en fraudebestrijdingssystemen.

 

Wat zijn uw rechten?

Rechten:

Ongeacht het doel of de rechtsgrondslag op grond waarvan wij uw gegevens verwerken, heeft u in het bijzonder het recht op het volgende:

 • Recht van toegang: eenieder heeft het recht te vernemen of MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. persoonsgegevens over de betrokkene verwerkt.
 • Recht op correctie: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, en om correctie ervan te verzoeken indien zij onnauwkeurig zijn.
 • Recht op de verwijdering van gegevens: wanneer de verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en verzoeken dat deze worden bewaard voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen en deze aan een andere verantwoordelijke, voor de verwerking over te dragen.
 • Recht om toestemming in te trekken: het recht om de toestemming in te trekken die u ons eerder heeft gegeven om met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien u uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke informatie voordat u uw toestemming introk.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

MARTÍNEZ TERCERO ASESORES, S.L. verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en de uitoefening van uw rechten te waarborgen. U kunt dit recht kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te sturen op het adres vicenbueno@martinezterceroasesores.es, onder vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen, waarbij u wordt medegedeeld dat het volgens de wet van essentieel belang is dat u een kopie van uw identiteitskaart of NIE overhandigt. Wij delen u tevens mee dat u, overeenkomstig met ons transparantiebeleid, de formulieren betreffende uw rechten op een van de volgende manieren kunt aanvragen: op ons hoofdkantoor of per e-mail.

U wordt er tevens van in kennis gesteld dat u uw rechten kunt uitoefenen door een verklaring in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, wanneer u bij de uitoefening van uw rechten geen voldoening heeft gevonden.